رابطه بین پذیرش ریسک و سطح درآمد

به طور معمول افراد بسیاری در آن گروه از فعالیتهای اقتصادی که وضعیت تثبیت شده و روشنی دارند، سرمایه گذاری می کنند، در نتیجه تولید در آن انبوه، و فعالیت رقابتی تر می شود و به سبب آن، سود کاهش می یابد. در مقابل، فعالیتهایی که با یک سری ریسک و مخاطرات همراه است، مثل فعالیتهای نو و ابتکاری به جهت عدم حضور تولید کنندگان بسیار، به بازار انحصار شبیه بوده، سود انتظاری بیشتری دارند و به تناسب همین منطق نوعی رابطه مستقیم تجربی و روانی بین ریسک پذیری و انتظار سود هست

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ

/ 0 نظر / 23 بازدید