اگر بخش تجهیز منابع در بانکداری سنتی را در مقایسه با نظام جامع بانکی به ویژه در جوامع اسلامی بررسی کنیم، به نتایج ذیل دست می یابیم:

چنان که گذشت، ماهیت فقهی سپرده ها قرض است و اگر با بهره همراه باشد ربا و حرام خواهد بود. بنابراین سپرده های پس انداز و مدت دار، حرام بوده در جوامع اسلامی از جمله این قابل اجرا نیست.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ