امروزه سپرده های بانکی در بانکداری سنتی تنوع فراوانی یافته است. اما در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می شوند.

قیمت تایپ

قیمت تایپ فارسی

تایپ

سفارش تایپ